Dance by men

वेरूर दादा, वेरूर बाई, इना बीतराम नातो मेन्डा एनी चुड़ार

 

इनेत बाईबेल पाटा

चोजाट जावाबीन वेन्नी रीच इड़ूरा, एरोड केर तो पाटेलूग एके निक्के रीच चोतरा।

नीती पोद्दूल 15:1

इना इमूंग बानीग बानीग तो चापेल चुड़ू एर्रा

मुकीयाट गेड़ा

Way to the village

पोलूब तेल उयरान कानी पाव

fields

वायेल

Head Band

पेटा काटरान मांजा

चाट्टा कुटतानो

चाट्टा कुटतानो

Crabs

इड़दी बाजा

Chicks

कोर्र पापकूल

Damna

दामना बाजा 

Mustard

सेरसून वाडा 

Toddy tree

ताड़ मेरी 

Bottle gourd water bottle

बुरका 

Dhurwa house

दुरवा ओलेक

Cleaning Tamarind

चुपारी जेतनाकतानो 

Men Dancers

मान्डेय एन्दूरानो 

Carrying firewood

काड़चील एन्देर्रानो 

Red ant

केञील चाटनी

Ladies Fishing

मीनूल ओलचूरानो 

Bow and Arrow in making

विल ऊरचूरानो 

Shooting arrows

एय्यरानो 

Caves in Dhurwa land

गाडार बोत्ता

Tirath Garh Water fall

जरना

Dhurwa man on a travel

पाव आतरानो

एन्दूरानो

ऊलेर एन्दूरानो 

कुञ्ञेल

कुञ्ञेल

मीनूल चुमरानो

मीनूल चुमरानो 

टूटीकतानो

टूटीकतानो 

जाम्मेगी बाटा

जाम्मेगी बाटा

बाटू